Ispravak Odluke o davanju suglasnosti za zamjenu nekretnina u k.o. Šarengrad

U Odluci o davanju suglasnosti za zamjenu nekretnina u k.o. Šarengrad KLASA: 940-01/11-01/15, URBROJ: 2196/02-02-15-06 od 25. ožujka 2015. godine, potreban je sljedeći ispravak:

U članku 2. stavku 1. mijenjaju se riječi: „površine 40 m2“ i glase: „površine 72 m2“.

(06.05.2015.)


Ispravak Odluke o davanju suglasnosti za zamjenu nekretnina u k.o. Šarengrad.pdf