Statut Grada Iloka

Statutom Grada Iloka se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Grada Iloka, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Iloka, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

Statut Grada Iloka s izmjenama

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Iloka

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Iloka

Bookmark the permalink.

Odgovori