Plan proračuna 2014. posebni dio

Poseban dio proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Rashodi i izdaci prikazani u posebnom dijelu proračuna prikazani su prema ekonomskoj, organizacijskoj, funksijskoj i lokacijskoj klasifikaciji.

Bookmark the permalink.

Odgovori