Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Iloka za 2015.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Iloka za 2015. godinu, sukladno Rezultatima izbora za članicelanove Gradskog vijeća Grada Iloka Gradskog izbornog povjerenstva Grada Iloka Klasa: 013-01/13-01/02, Ur.br.: 2196/02-04-13-23 od 20. svibnja 2013. godine. (05.02.2015.)

Bookmark the permalink.

Odgovori