Odluka o prijedlogu za imenovanje doktora medicine mrtvozornika

Predlaže se Županijskoj skupštini Vukovarsko-srijemske županije imenovanje slijedećih doktora medicine – mrtvozornika za područje Grada Iloka (naselja: Ilok, Bapska, šarengrad, Radoš i Mohovo): 1. Blaženka Rašić Roso, dr. med., specijalist opće (obiteljske) medicine, 2. Vladislav Nadaš, dr. med., spec.kliničke citologije, 3. Gabrijel Shamonky, dr. med., specijalist opće (obiteljske) medicine, 4…. Nastavite čitati…

Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Ilok

Ovom Odlukom utvrđuje se popis pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Ilok, u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa.   Pravne osobe su one koje obavljaju djelatnosti kao javnu službu, u kojima Grad Ilok ima dionice, odnosno udjele, kako slijedi: 1. Komunalije d.o.o. Ilok 2. KOM-ILOK d.o.o. Ilok 3. Stanica… Nastavite čitati…

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za Grad Ilok

Donosi se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za Grad Iloka. (07.07.2015.)

Odluka o suradnji sa Općinom Tovarnik u području predškolskog odgoja

Prihvaća se suradnja sa Općinom Tovarnik u području predškolskog odgoja i Odluka Općine Tovarnik KLASA: 021-05/15-03/20, URBROJ: 2188/12-04-15-1 od 10.03.2015. god. vezana za otvaranje područnog odjela Dječjeg vrtića Crvenkapica Ilok u zgradi vrtića u Tovarniku, Hrvatskih dragovoljaca 5. (29.05.2015.)