ODLUKA o izvršavanju proračuna Grada Iloka za 2016. godinu

Ovom odlukom uređuju se prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna grada Iloka za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, upravljanje dugom, poticajne mjere u gospodarstvu, namjensko korištenje prihoda i primitaka, korištenje vlastitih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, promjena financiranja tokom godine.  

Financijski plan Grada Iloka za 2016. i projekcija plana za 2017. i 2018. godinu

Na temelju članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br.11/13), a sukladno čl. 39 Zakona o proračunu (NN 87/08, 86/09 i 136/12), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( NN broj 24/13) Gradsko vijeće na 23. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2015. godine, donosi  

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Iloka za 2015. godinu

Ovom odlukom uređuju se prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna grada Iloka za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, upravljanje dugom, poticajne mjere u gospodarstvu, namjensko korištenje prihoda i primitaka, korištenje vlastitih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, promjena financiranja tokom godine.  

Financijski plan Grada Iloka za 2015. i projekcija plana za 2016. i 2017. godinu

Na temelju članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br.11/13), a sukladno čl. 39 Zakona o proračunu (NN 87/08, 86/09 i 136/12), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( NN broj 24/13) Gradsko vijeće na 15. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2014. godine, donosi.