Financijski plan Grada Iloka za 2015. i projekcija plana za 2016. i 2017. godinu

Na temelju članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br.11/13), a sukladno čl. 39 Zakona o proračunu (NN 87/08, 86/09 i 136/12), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( NN broj 24/13) Gradsko vijeće na 15. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2014. godine, donosi.

 

Bookmark the permalink.

Odgovori