Odluka o izvršavanju proračuna Grada Iloka za 2015. godinu

Ovom odlukom uređuju se prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna grada Iloka za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, upravljanje dugom, poticajne mjere u gospodarstvu, namjensko korištenje prihoda i primitaka, korištenje vlastitih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, promjena financiranja tokom godine.

 

Bookmark the permalink.

Odgovori