ODLUKA o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Iloka i zamjenika članova

Za člana Savjeta i zamjenika člana može se kandidirati i biti birana osoba s prebivalištem ili boravištem na području grada Iloka (Ilok, Bapska, Mohovo i šarengrad), koja u trenutku podnošenja kandidature ima od navršenih 15 do navršenih 30 godina života. 

Članak 3.

Članove Savjeta mladih Grada Iloka i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće Grada Iloka na vrijeme od tri godine, na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura za članove Savjeta i njihove zamjenike.           

Kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike mogu, pod uvjetom da imaju sjedište na području Grada Iloka, predložiti:

  1. udruge koje rade s mladima i za mlade
  2. učenička vijeća srednjih škola
  3. studentski zbor Sveučilišta i Veleučilišta
  4. pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije
  5. neformalne skupine mladih od najmanje 20 mladih.

            Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz prethodnog stavka dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta.

 Članak 4.

Kandidature se podnose Odboru za izbor i imenovanja Grada i to u roku 15 dana od dana objave javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Iloka i njihovih zamjenika. 

Javni poziv za isticanje kandidatura u ime Gradskog vijeća objavljuje Odbor za izbor i imenovanja na web stranici Grada Iloka www.ilok.hr i oglasnoj ploči Grada Iloka te Radio Iloku.

 

Predsjednik Gradskog vijeća

Željko Sladetić

 

Preuzmi dokument

Bookmark the permalink.

Comments are closed.