POZIV na javni uvid u strategiju razvoja Grada Iloka

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD ILOK   32236 ILOK, Trg Nikole Iločkog 13 Tel: (032)592-950; fax: (032)592-966 KLASA: 363-01/15- 01/29 URBROJ: 2196/02-01- 16-18  U Ilok, 14. lipnja 2016. godine   Na temelju Odluke o pokretanju postupka izrade Strateškog razvojnog programa Grada Iloka KLASA: 363-01/15- 01/29, URBROJ: 2196/02-02- 15-01 od 14. travnja 2015. god., Grad Ilok objavljuje:   POZIV NA JAVNI UVID U STRATEGIJU RAZVOJA GRADA ILOKA ZARAZDOBLJE 2016.-2020. GOD. TE DEFINIRANJA STRATEšKIH PROJEKATA   I. Grad Ilok… Nastavite čitati…