Objava popisa Savjeta mladih

Utvrđuje se da je nastavno na Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Iloka i njihovih zamjenika, objavljen 08. kolovoza 2016. god. na oglasnim pločama Grada Iloka, web stranici Grada Iloka www.ilok.hr i Radiu Ilok, zaprimljeno osam (8) pošiljki s naznakom „Kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih”, zaključno sa 23. kolovoza 2016. god. te da su istaknute kandidature pravovremene.

Savjet mladih Grada Iloka broji pet (5) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Članove Savjeta mladih Grada Iloka i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće Grada Iloka na razdoblje od tri godine.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.