Savjet mladih inicirao je održavanje radionice o volonterstvu u Iloku

Ovaj događaj održat će se 2. svibnja s početkom u 16 sati u Kuriji Brnjaković na adresi Trg Sv. Ivana Kapistrana 5 u Iloku. Cilj edukacije jest upoznati mlade sa svijetom volonterstva te podići njihovu razinu informiranosti i znanja u području volonterstva sukladno Zakonu o volonterstvu RH dok je cilj prezentacije podići razinu njihove informiranosti o samom programu Europske volonterske službe i mogućnostima koje se kroz isti pružaju. Edukaciju „Biti volonter“ provest će djelatnici PRONI Centra za… Nastavite čitati…

Oglas za prijam u službu u Grad Ilok, Upravni odjel za pravne i opće poslove na radno mjesto Informatički referent

(1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme – šest mjeseci u radi obavljanja privremenih poslova, na nepuno radno vrijeme od 30 sati tjedno Opći uvjeti za prijam u službu: punoljetnost hrvatsko državljanstvo zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta Posebni uvjeti: srednja stručna sprema informatičke ili ekonomske struke, poznavanje rada na računalu i ostaloj IT tehnologiji i mrežnim sustavima, kvalifikacije za web dizajnera i PHP programera, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit.

Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenikau upravnim tijelima Grada Iloka

Članak 1. U članku 3. iza stavka2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 8/14 i 17/14), dodaje se stavak 3. koji glasi: „Utvrđuje se koeficijent složenosti poslova za novo radon mjesto u Upravnom odjelu za pravne i opće poslove te iznosi:. RADNO MJESTO KOEFICIJENTI Informatički referent 1,5429   Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u… Nastavite čitati…

Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Iloka

Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Iloka utvrđuje se u visini od 3.504,67 kuna bruto. Članak 2. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini osnovice za obračun plaćes lužbenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Iloka (“Službenivjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 08/14 od 14.04.2014). Članak 3. Ova Odluka se primjenjuje od 1. siječnja 2017. god. počevši sa obračunom plaće za mjesec siječanj 2017. god., a koja će… Nastavite čitati…

Odluka o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Iloka

U Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Iloka(“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/11, 05/14 i 13/14) dopunjava se „Sistematizacija radnih mjesta“ na način da se u Upravni odjel za pravne i opće poslove iza red. broja 5. dodaje: red. broj „6.“, radno mjesto: „Informatički referent“, kategorija: „III.“, potkategorija: „referent“, razina: -, klasifikacijski rang: „11.“, potrebno stručno znanje: „srednja stručna sprema informatičke ili ekonomske struke, poznavanje rada na računalu i ostaloj IT tehnologiji i mrežnim… Nastavite čitati…

Oduka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Iloka unutar mjere 07

Daje se suglasnost za kandidiranje unutar Mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 na Podmjeru 2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i u štednju energije”, Tip operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”