Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenikau upravnim tijelima Grada Iloka

Članak 1. U članku 3. iza stavka2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 8/14 i 17/14), dodaje se stavak 3. koji glasi: „Utvrđuje se koeficijent složenosti poslova za novo radon mjesto u Upravnom odjelu za pravne i… Nastavite čitati…

Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Iloka

Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Iloka utvrđuje se u visini od 3.504,67 kuna bruto. Članak 2. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini osnovice za obračun plaćes lužbenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Iloka (“Službenivjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 08/14… Nastavite čitati…

Odluka o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Iloka

U Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Iloka(“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/11, 05/14 i 13/14) dopunjava se „Sistematizacija radnih mjesta“ na način da se u Upravni odjel za pravne i opće poslove iza red. broja 5. dodaje: red. broj „6.“, radno mjesto: „Informatički referent“, kategorija: „III.“, potkategorija: „referent“,… Nastavite čitati…

Oduka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Iloka unutar mjere 07

Daje se suglasnost za kandidiranje unutar Mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 na Podmjeru 2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i u štednju energije”, Tip operacije… Nastavite čitati…