Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Iloka

Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Iloka utvrđuje se u visini od 3.504,67 kuna bruto.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini osnovice za obračun plaćes lužbenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Iloka (“Službenivjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 08/14 od 14.04.2014).

Članak 3.

Ova Odluka se primjenjuje od 1. siječnja 2017. god. počevši sa obračunom plaće za mjesec siječanj 2017. god., a koja će biti isplaćena u mjesecu veljači 2017. god. Ova Odluka stupa na snagu 1.1.2017. god. i objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori