Dječji vrtić “Crvenkapica”, Ilok – Natječaj za ravnatelja

Temeljem članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br.10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 53. Statuta Dječjeg vrtića “Crvenkapica“ (Urbroj: 2196/02-JT-1/17-129 od 5. lipnja 2017. godine) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Ilok raspisuje

 

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja
Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Ilok

 

UVJETI:
Za ravnatelja Dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
Ravnatelj se imenuje na 4 godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana. 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. Životopis (vlastoručno potpisan)
2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz iz kojeg je vidljivo da nema obavezu polaganja stručnog ispita, sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN. 133/97. i 4/98.)
5. Uvjerenje o nekažnjavanju, te da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci.
6. Uvjerenje o nekažnjavanju u prekršajnom postupku ne starije od 6 mjeseci.
7. Uvjerenje/Potvrdu Centra za socijalnu skrb o ne izricanju mjere za zaštitu dobrobiti djeteta.
8. Elektronski ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Tražena dokumentacija mora biti priložena u izvorniku ili preslici.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić „Crvenkapica“ Ilok, Trg sv. Ivana Kapistrana 2.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
Nakon pristiglih prijava sa svakim od kandidata koji ispunjavaju propisane uvjete članovi Upravnog vijeća obaviti će razgovor.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Predsjednica Upravnog vijeća
Zdenka Ivanika

Bookmark the permalink.

Comments are closed.