Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Iloka

Temeljem članka 4. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Iloka («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije br. 13/14) i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) Gradonačelnica Grada Iloka donosi     Odlukuo izmjeni Odluke o imenovanju članovaKulturnog vijeća Grada Iloka     Članak 1.             U članku 1. stavku 1. Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 17/14, 07/16) mijenja se alineja 1. te… Nastavite čitati…