Rješenje o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Ilok

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) članka 37. stavka 3., stavka 6. i 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” br. 10/97, 107/07, 94/13) i članka 42. stavka 1. točke 7. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradonačelnica Grada Iloka 16. listopada 2017. godine donosi

 

 

RJEšENJE
o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Ilok

 

 

Članak 1.

Gospođa DRAGICA GROZNICA, odgojiteljica iz Iloka, J.J.Strossmayera 35, OIB: 48838788054 razrješava se dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Ilok, s danom 31. kolovozom 2017. godine, zbog isteka mandata ravnatelja.

 

Članak 2.

            Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

 

Obrazloženje

Sukladno Odluci koju je Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Ilok donijelo vezano za istek mandata ravnateljice Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ gđe. Dragice Groznica sa 31. kolovoza 2017. god. i njezin povratak na mjesto odgojiteljice KLASA: 601-02/17-11/2, URBROJ: 2196/02-JT-1/17-201 od 22. kolovoza 2017. god., riješeno je kao u izreci.

Bookmark the permalink.

Odgovori