4. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka, dana 19. listopada (četvrtak) 2017. god. u 18,00 sati

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD ILOKGRADSKO VIJEĆE KLASA: 023-01/17-01/03URBROJ: 2196/02-02-17-03Ilok, 09. listopada 2017. godine Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:   4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 19. listopada (četvrtak) 2017. god. u 18,00 sati   Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13. – Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća… Nastavite čitati…