Odluka o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2017./2018. godini

Članak 1.
Grad Ilok je proveo natječaj za dodjelu stipendija studentima u akademskoj godini 2017./2018., objavljen 15. listopada 2017. god. u „Večernjem listu“.

Članak 2.
Stipendije se dodjeljuju slijedećim studentima:

 • 1. NIKOLINA ROMIĆ, studentica 2. god. Studija Diplomski sveučilišni studij matematike, smjer Financijska matematika i statistika
  na Svučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – 8bodova
 • 2. MATEA JANEGA, studentica 3. god. Studija Preddiplomski sveučilišni studij ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja
  na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – 8bodova
 • 3. LANA BAREšIĆ, studentica 3. god. Studija Radna terapija na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu – 8bodova
 • 4. MARIJA MEšTROVIĆ, studentica 1. (4.) god. Studija Filozofija na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti
  Sveučilišta u Zagrebu – 7bodova
 • 5. KRISTINA RAIĆ, studentica 2. god. Studija Diplomski sveučilišni studij ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti
  Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku- 7 bodova
 • 6. MATEA GROZNICA, studentica 5. god. Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studijana
  naFakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – 6bodova
 • 7. ŽELJKA MEšTROVIĆ, studentica 2. god. Na studiju Filozofija na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti
  Sveučilišta u Zagrebu – 6bodova
 • 8. MARTINA JANEGA, studentica 2. god. Studija Diplomski sveučilišni studij sociologije – upravljanje i javne politike na Hrvatskom katoličkom
  Sveučilištu u Zagrebu- 6bodova
 • 9. DANIJEL KOLAK, student 4. god. Integriranog preddipl. i dipl. Sveučilišnog Učiteljskog studijana Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti
  Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – 6bodova
 • 10. IVANA PETRIK, studentica 2. god. Preddiplomskog sveučilišnog studija Pedagogija i povijest na Filozofskom fakultetu
  Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – 6bodova
 • 11. FILIP SMOJVER, student 2. god. Studija Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstva, opći smjer
  na Građevinskom fakultetu u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – 5bodova
 • 12. SARA PAPAK, studentica 2. god. Studija Sveučilišnog prediplomskog studija Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja
  na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – 5bodova
 • 13. MATIJA LJUBIĆ, student 2. god. Studija Izobrazba trenera, smjer Kondicijska priprema sportaša na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu
  Sveučilišta u Zagrebu – 5boda
 • 14. ANTE KNEZOVIĆ, student 2. god. Diplomskog studija Bilinogojstvo smjer Ishrana bilja i tloznanstvo
  na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku

Članak 3.
Stipendija Općine Omišalj iznosi 7.000.00 kn (isplata u deset mjesečnih rata) i dodjeljuje se studentu iz članka 2. stavka 1. pod red. br. 1. – Nikolini Romić.
Stipendija Grada Iloka iznosi 5.000,00 kn (isplata u deset mjesečnih rata) i dodjeljuje se studentima iz čanka 2. stavka 1. navedenim pod red. br. 2. – 13.
Stipendija Općine Vrbnik iznosi 4.800,00 kn (isplata u deset mjesečnih rata) dodjeljuje se studentu iz članka 2. stavka 1. pod red. br. 14. – Anti Knezoviću.

Članak 4.
NikolinaRomić će zaključiti ugovor o stipendiranju sa Općinom Omišalj.
Grad Ilok će sa studentima iz članka 3. st. 2. zaključit ugovore o stipendiranju.
Ante Knezović će zaključiti ugovor o stipendiranju sa Općinom Vrbnik.

Članak 5.
U slučaju odustanka od stipendije/raskida ugovora novi ugovor će se zaključiti sa slijedećim studentom na rang listi.

Članak 6.
Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv Odluke Gradskog vijeća ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred Upravnim sudom u Osijeku, ul. Županijska br. 5, u roku od 30 dana od dana primitka ove Odluke. Tužba se predaje navedenom Sudu neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, te se ista šalje preporučenom poštom ili dostavlja elektronički. Uz tužbu se prilažu preslike rješenja protiv kojeg se tužba podnosi te prijepis tužbe i prilog za tuženika.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.