7. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 28. prosinca (četvrtak) 2017. god. u 18,00 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13. – Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka– Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu DNEVNI RED: 1. Usvajanje financijskog izvješća Ilok Ton d.o.o. Ilok za poslovnu godinu 2016Izvjestitelj: Dalibor Papak 2. Usvajanje financijskog… Nastavite čitati…

Obavijest o prodaji – k.č.br. 130 u k.o. Bapska, oranica, površine 0,6874 ha, tržišna cijena iznosi 29.901,90 kn

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje O B A V I J E S T o podnesenom valjanom… Nastavite čitati…

Odluka o zimskom održavanju lokalnih cesta na području Grada Iloka u zimskom razdoblju sezona 2017./2018. god.

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 42. Statuta Grada Iloka («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradonačelnica Grada Iloka donosi Odluku o zimskom održavanju lokalnih cesta na… Nastavite čitati…

Odluka o održavanju nerazvrstanih cesta u Iloku i naseljima u 2018. god.

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 42. Statuta Grada Iloka («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradonačelnica Grada Iloka donosi Odluku o održavanju nerazvrstanih cesta u Iloku… Nastavite čitati…

Odluka o održavanju javnih površina u Iloku i naseljima u 2018. god.

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 42. Statuta Grada Iloka («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradonačelnica Grada Iloka donosi Odluku o održavanju javnih površina u Iloku… Nastavite čitati…

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 14. prosinca (četvrtak) 2017. god. u 18,00 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13.   Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu   DNEVNI RED: 1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Iloka u 2017. god. Izvjestitelj:Josip Kovač, načelnik… Nastavite čitati…

Plan rada dimnjačarskog obrta VITLO Vinkovci na području Grada Iloka

Djelatnici dimnjačarskog obrta vršit će usluge kontrole i čišćenja dimnjaka u slijedećim mjestima:   ILOK, BAPSKA, šARENGRAD i MOHOVO 13,14,15, i 16.12.2017.god u vremenu od 7,30 do 15,00 sati   Svi korisnici  koji ne budu nađeni kod kuće u radnom vremenu bit će im ostavljena „ OBAVIJEST „ da je dimnjačar dolazio radi vršenja… Nastavite čitati…

Javni poziv za dostavu prijave za rad na Programu: Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava kroz mjeru Od mjere do karijere”

REPUBLIKA HRVATSKAVUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD ILOK 32236 ILOK, Trg Nikole Iločkog 13 Tel: (032)592-950; fax: (032)592-966 KLASA: 100-01/ 17-01/09URBROJ: 2196/02-05-17-1 U Iloku,07. prosinac 2017. Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije 11/13.), a sukladno Programu: Sanacija nerazvrstanih cesta u Gradu Iloku „Od mjere do karijere ” – Javni… Nastavite čitati…

Nacrt plana gospodarenja otpadom Grada Ilok 2017.-2022. godine – rev3

  REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD ILOK KLASA:351-01/17-01/04 URBROJ: 2196/02-05-17-10 U Iloku,08. prosinac 2017.   Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13),Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo Grada Iloka daje:      O B A V I J E S T o izradi… Nastavite čitati…