Nacrt plana gospodarenja otpadom Grada Ilok 2017.-2022. godine – rev3

  REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD ILOK KLASA:351-01/17-01/04 URBROJ: 2196/02-05-17-10 U Iloku,08. prosinac 2017.   Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13),Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo Grada Iloka daje:      O B A V I J E S T o izradi Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za razdoblje 2017.-2022.   Ovim putem obavještava javnost da je odlukom Gradonačelnika Grada Iloka od 28.04.2017. pokrenut postupak izrade Plana… Nastavite čitati…