Nacrt plana gospodarenja otpadom Grada Ilok 2017.-2022. godine – rev3

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD ILOK

KLASA:351-01/17-01/04

URBROJ: 2196/02-05-17-10

U Iloku,08. prosinac 2017.

 

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13),Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo Grada Iloka daje:

 

 

 O B A V I J E S T

o izradi Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za razdoblje 2017.-2022.

 

Ovim putem obavještava javnost da je odlukom Gradonačelnika Grada Iloka od 28.04.2017. pokrenut postupak izrade Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za razdoblje 2017.-2022.

 

Informacije o tijeku izrade Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za razdoblje 2017.-2022. mogu se dobiti u Gradu Iloku, Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo Grada Iloka ,Trg Nikole Iločkog 13,32236,  

ili upitom na broj telefona: 032/592 950.

 

 

 

                                                                                                                        Pročelnik

                                                                                                         Đurđica Tilović, dipl.oec.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.