Javni poziv za dostavu prijave za rad na Programu: Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava kroz mjeru Od mjere do karijere”

REPUBLIKA HRVATSKAVUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD ILOK 32236 ILOK, Trg Nikole Iločkog 13 Tel: (032)592-950; fax: (032)592-966 KLASA: 100-01/ 17-01/09URBROJ: 2196/02-05-17-1 U Iloku,07. prosinac 2017. Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije 11/13.), a sukladno Programu: Sanacija nerazvrstanih cesta u Gradu Iloku „Od mjere do karijere ” – Javni rad – Gradonačelnica Grada Iloka objavljuje: JAVNI POZIV za dostavu prijave za rad na Programu: Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara… Nastavite čitati…