Javni poziv za dostavu prijave za rad na Programu: Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava kroz mjeru Od mjere do karijere”

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD ILOK

32236 ILOK, Trg Nikole Iločkog 13
Tel: (032)592-950; fax: (032)592-966

KLASA: 100-01/ 17-01/09
URBROJ: 2196/02-05-17-1
U Iloku,07. prosinac 2017.

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije 11/13.), a sukladno Programu: Sanacija nerazvrstanih cesta u Gradu Iloku „Od mjere do karijere ” – Javni rad – Gradonačelnica Grada Iloka objavljuje:

JAVNI POZIV

za dostavu prijave za rad na Programu: Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava kroz mjeru „Od mjere do karijere ” – Javni rad -radno mjesto : radnik/radnica na prevenciji požara i poplavnih bujica-osam djelatnika

U cilju korištenja mjere „Od mjere do karijere ” – Javni rad putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku HZZ) Grad Ilok iskazuje interes i potrebu za prijemom u radni odnos na određeno vrijeme u Grada Iloka.

Radnici će raditi na Programu: Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplavau Gradu Iloku u trajanju od 6 mjeseci u punom radnom vremenu (8 sati dnevno). Rad će se obavljat na području Grada Iloka.

Opis poslova:
Programom su obuhvaćeni poslovi prevencije od požara i sanacije posljedica bujičnih poplava te zaštita okoliša:
– Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta koji obuhvaćaju krčenje samoniklog grmlja i šiblja, uklanjanje i odvoz granja, radovi na uređenju kanala uz nerazvrstane ceste, čišćenje cestovnih jaraka, čišćenje i osposobljavanje prilaza slivnicima i odvodnim jarcima, produbljenje korita oborinskih kanala
– Održavanje poljskih puteva obuhvaća pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i puteva, čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke pruge, održavanje čistim i uređivanje postojećih izvora vode u šumama te ostale preventivno-uzgojne radove planirane godišnjim planovima ili planovima zaštite od požara te saniranje nerazvrstanih cesta, čijih su vlasnici i za njihovo održavanje nadležne upravo jedinice lokalne samouprave i uprave, zbog posljedica bujičnih poplava
– Radovi na sanaciji divljih odlagališta otpada obuhvaćaju poslove sakupljanja otpada, odvoz i zbrinjavanje, nasipanje zemljom saniranih površina te sprečavanje njihova širenja
– te druge društveno korisne poslove poput nadzora područja oko škola u svrhu zaštite djece, dostave namirnica starijima i nemoćnima, čišćenje snijega i slično.

 

Radnici koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:
• kratki životopis,
• dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika domovnice),
• preslika osobne iskaznice,
• dokaz/ izjava HZZ-a da se radnik vodi u evidenciji nezaposlenih te navesti koliko vremena jeneprekidno prijavljeni u evidenciju nezaposlenih

Napomena: Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene. Uvid u originalne dokumente za izabrane radnike izvršit će se prije zaključivanja pisanog ugovora.

Prijave koje se podnose pismeno, putem pošte, rok za dostavu je najkasnije 14. prosinca 2017. na adresu: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok s naznakom „JAVNI POZIV- dostava prijave za rad na Programu: Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima sanacije nerazvrstanih cesta u Gradu Iloku , radno mjesto : radnik na prevenciji požara i poplavnih bujica.
Prije sklapanja Ugovora, Gradonačelnica će imenovati Povjerenstvo za provedbu javnog poziva.
Povjerenstvo za provedbu javnog poziva namjerava ukoliko to ocijeni potrebnim, provesti postupak selekcije radnika koji su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave, te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva kroz održavanje strukturiranog intervjua.
Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje Ugovora o radu dostavlja se samo izabranim radnicima.

 

Gradonačelnica:
Marina Budimir dr. med.spec.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.