Odluka o održavanju nerazvrstanih cesta u Iloku i naseljima u 2018. god.

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 42. Statuta Grada Iloka («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradonačelnica Grada Iloka donosi

Odluku o održavanju nerazvrstanih cesta u Iloku i naseljima u 2018. god.

Članak 1.

Usvaja se Program održavanja nerazvrstanih cesta u Iloku i naseljima za 2018. godinu u iznosu od 200.000,00 kn.

 

Članak 2.

Gradonačelnica će zaključiti sa Kom-Ilok d.o.o. Ilok ugovor za obavljanje poslova iz članaka 1. ove Odluke.

 

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori