Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2017./2018. godini

Na temelju članka 12. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 4/11 i 16/12) i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 6. sjednici održanoj 14. prosinca 2017. godine donosi   ODLUKU o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2017./2018. godini   Članak 1. U članku 2. stavku 1. Odluke o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2017./2018. godini KLASA:… Nastavite čitati…

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Iloka

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 25. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/14 i 110/15), članka 3. Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 02/15) i članka 28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj… Nastavite čitati…

Odluka o izmjeni Odluke o zatvaranju odlagališta komunalnog otpada „Božino brdo“ u Iloku

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst) i članka 28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 6. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2017. godine, donosi sljedeću     O D L U K U o izmjeni Odluke o zatvaranju odlagališta komunalnog otpada „Božino brdo“ u Iloku     Članak 1…. Nastavite čitati…

Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Iloka

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16 i 101/17), te članka 28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 6. sjednici, održanoj 14. prosinca 2017. godine, donosi     ODLUKU o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Iloka     Članak 1.   U Odluci o lokalnim porezima Grada Iloka (»Narodne novine« br. 105/17 i „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj… Nastavite čitati…

Poziv na iskaz interesa za korištenje besplatne socijalne usluge potpore i podrške za osobe starije životne dobi u nepovoljnom položaju

Poziv na iskaz interesa za korištenje besplatne socijalne usluge potpore i podrške za osobe starije životne dobi u nepovoljnom položaju – u sklopu projekta „ZAŽELI – GRAD ILOK“ – program zapošljavanja žena, UP. 02. 1. 1. O5. 0009 sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda, operativni program Učinkoviti ljudski potencijali GRAD ILOK – u sklopu projekta „ZAŽELI – GRAD ILOK“ – program zapošljavanja žena, UP.02.1.1.05.0009 objavljuje poziv za iskaz interesa za korištenje socijalne usluge potpore i podrške… Nastavite čitati…

PONIŠTENO – Prijam u radni odnos na određeno vrijeme projekt ZAŽELI – Grad Ilok program zapošljavanja žena – UP.02.1.1.05.0009

Oglas je poništen Odlukom na poveznici: Odluka o poništavanju Oglasa Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske županije br. 11/13), Gradonačelnica Grada Iloka raspisuje: OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme projekt „ZAŽELI – Grad Ilok“ – program zapošljavanja žena – UP.02.1.1.05.0009 U Gradu Iloku, na radno mjesto: RADNICA ZA POTPORU I PODRšKU OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU – projekt „ZAŽELI – Grad Ilok“ – program zapošljavanja… Nastavite čitati…

Turnir ulica i naselja Grada Iloka – Božić na Tehnikumu 2017.

Ove utakmice kao i finalne utakmice u mlađim kategorijama će se igrati u subotu 06.01.2018. godine, dok je 05.01.2018. godine u dvorani na Tehnikumu na rasporedu posebni turnir nogometnih klubova za uzrast limača (djeca do 10g) na kojem nastupaju momčadi: Cibalia, Vukovar 91, Lovor Nijemci, Hašk Jankovci, Vinkovci HNK Fruškogorac. Turnir počinje u 16,00 sati.