Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Iloka

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16 i 101/17), te članka 28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 6. sjednici, održanoj 14. prosinca 2017. godine, donosi

 

 

ODLUKU

o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Iloka

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o lokalnim porezima Grada Iloka (»Narodne novine« br. 105/17 i „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 14/17) članak 2. mijenja se i glasi: 

„Porezi Grada Iloka su:

  1. prirez porezu na dohodak,
  2. porez na potrošnju,
  3. porez na kuće za odmor,
  4. porez na korištenje javnih površina.“

 

Članak 2.

 

            U glavi II. odjeljak 5. „POREZ NA NEKRETNINE“ i članak 21. brišu se

 

Članak 3.

 

Članci 24. i 26. brišu se.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Bookmark the permalink.

Odgovori