Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Iloka

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 25. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/14 i 110/15), članka 3. Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 02/15) i članka 28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 6. sjednici održanoj 14. prosinca 2017. godine donosi

 

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Iloka

 

 

Članak 1.

 

U članku 1. stavku 1. Odluke o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 03/15 i 01/17) mijenja se točka 1. i glasi: „1. NIKOLA PEJNOVIĆ (predstavnik udruge za zaštitu potrošača) – predsjednik“.

 

Članak 2.

 

Savjet za zaštitu potrošača dužan je postupati sukladno Zakonu o zaštiti potrošača.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori