Odluka o izmjeni Odluke o zatvaranju odlagališta komunalnog otpada „Božino brdo“ u Iloku

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst) i članka 28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 6. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2017. godine, donosi sljedeću

 

 

O D L U K U

o izmjeni Odluke o zatvaranju odlagališta komunalnog otpada „Božino brdo“ u Iloku

 

 

Članak 1.

U Odluci o zatvaranju odlagališta komunalnog otpada „Božino brdo“ u Iloku KLASA: 363-01/14-01/38 URBROJ: 2196/02-02-17-47 od 15. studenoga 2017. godine mijenja se članak 4., te glasi: „Sakupljeni komunalni otpad od korisnika s područja Grada Iloka odvoziti će se sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada KLASA: 415-07/17-01/08, URBROJ: 2196/02-02-17-01 od 15. studenoga 2017. godine.“

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori