Rok za Podnošenje novih i nadopunu postojećih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje u 2018. godini

Od 1. siječnja 2018. godine do 15. veljače 2018. godine, mogu se podnositi novi zahtjevi za stambeno zbrinjavanje, kao i nadopunjavati postojeći zahtjevi, sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine”, br. 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15).

Novi zahtjevi za stambeno zbrinjavanje, nadopune postojećih zahtjeva objavljenih na listama prvenstva za 2017. godinu, kao i predaja novih te nadopune postojećih zahtjeva bivših nositelja stanarskih prava čiji se zahtjevi sukladno Zakonu ne objavljuju na listama prvenstva, predaju se u Uredu državne uprave u Vukovarsko – srijemskoj županiji, Vukovar, Županijska 11.

Zahtjevi za stambeno zbrinjavanje s lista prvenstva za 2017. godinu, o kojima nije odlučeno o pravu na stambeno zbrinjavanje rješenjem ovog Ureda, prenose se na listu prvenstva za 2018. godinu, pri čemu se redoslijed na listi prvenstva iznova utvrđuje sukladno Uredbi o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje („Narodne novine“, br. 30/14 i 115/16).
Liste prvenstva u 2018. godini bit će objavljene najkasnije do 30. ožujka 2018. godine na internetskim stranicama ovog Ureda kao i na oglasnoj ploči Ureda.

Na objavljene liste prvenstva, podnositelji zahtjeva za stambeno zbrinjavanje imaju pravo prigovora u predviđenom roku od petnaest dana od dana objave liste prvenstva.

Izvršne liste prvenstva objavljuju se najkasnije do 15. svibnja 2018. godine.

Obrasce i ostale materijale preuzmite na poveznici: Dokumentacija

Bookmark the permalink.

Comments are closed.