Promijenjen rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2017. godini, temeljem Uredbe de minimis u sklopu Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2017.-2018. godine

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), te članka 3. i članka 5. Programa potpora poljoprivredi na područjuGrada Iloka 2017.-2018. godine(Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 08/17), gradonačelnicaGrada Iloka objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2017. godini, temeljem Uredbe de minimis u sklopu Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2017.-2018. godine

Članak 1.

Grad Ilok će u 2017. godini odobravati potpore male vrijednosti za slijedeće aktivnosti:

Mjera 1: PROGRAM ZA UMJETNO OSJEMENJIVANJE STOKE (krava, junica, krmača, nazimica), na području Grada Iloka
Mjera 2: STOČARSKA PROIZVODNJA, kupnja ženskih i muških rasplodnih grla za povećanje matičnog stada na području Grada Iloka
Mjera 3: EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA, polaganje ispita za rukovanje pesticidima u poljoprivrednoj proizvodnjina području Grada Iloka
Mjera 4: UZORKOVANJE TLA na području Grada Iloka
Mjera 5:EKOLOšKA PROIZVODNJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA na području Grada Iloka
Mjera 6:NABAVA LOZNIH CIJEPOVA, NOVIH VRSTA SADNICA TE DUGOGODIšNJIH NASADA na području Grada Iloka

Korisnici mogu biti poljoprivredna gospodarstva ( OPG, obrti, trgovačka društva, zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Grada Iloka.
Na Javni poziv se ne mogu javiti podnositelji u stečaju, postupku likvidacije,(zatvaranja) i oni koji imaju nepodmirene obveze prema Gradu Iloku.

Članak 2.

Ukupni proračunski trošak Grada Iloka po ovom Programuje 100.000,00 kn, apo godinama 2017. i 2018. godini iznosi 50.000,00 kn.
Iznosi za pojedinu mjeru su:

1. Mjera 1 – 10.000,00 kn (članak 3. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2017.-2018. godine)
2. Mjera 2 – 10.000,00 kn (članak 3. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2017.-2018. godine)
3. Mjera 3 – 5.000,00 kn (članak 3. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2017.-2018. godine)
4. Mjera 4 – 5.000,00 kn (članak 3. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2017.-2018. godine)
5. Mjera 5 – 10.000,00 kn (članak 3. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2017.-2018. godine)
6. Mjera 6 – 10.000,00 kn (članak 3. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2017.-2018. godine)

Potpore se dodjeljuju u skladu s raspoloživim sredstvima do iskorištenja istih, a najkasnije do 31. siječnja 2018. godine.

Članak 3.

Pozivaju se poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Grada Ilokada podnesu zahtjeve za dodjelu potpore iz članka 1. ovog Javnog poziva.

Zahtjevi, koji su sastavni dio ovog Javnog poziva, podnose se na obrascima (Preuzmi obrasce: Obrasci PM-1 do PM-6)

– obrazac PM-1; Zahtjev za PROGRAM ZA UMJETNO OSJEMENJIVANJE STOKE (krava, junica, krmača, nazimica), na području Grada Iloka
– obrazacPM-2; Zahtjev za program STOČARSKA PROIZVODNJA, kupnja ženskih i muških rasplodnih grla za povećanje matičnog stada na području Grada Iloka
– obrazac PM-3; Zahtjevzaprogram EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA, polaganje ispita za rukovanje pesticidima u poljoprivrednoj proizvodnjina području Grada Iloka—
– obrazac PM-4; Zahtjev za program UZORKOVANJE TLA na području Grada Iloka
– obrazac PM-5; Zahtjev za program EKOLOšKA PROIZVODNJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA na području Grada Iloka
– obrazac PM-6; Zahtjev za program NABAVA LOZNIH CIJEPOVA, NOVIH VRSTA SADNICA TE DUGOGODIšNJIH NASADA na području Grada Iloka

Obrasce zahtjeva može se dobiti u Gradu Iloku, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok ili na web stranici Grada Iloka www.ilok.hr.

Korisnici potpora uz obrazac zahtjeva prilažu slijedeću dokumentaciju:

1. Preslika osobne iskaznice- za fizičke osobe,
2. Preslika rješenja o Upisu u sudski registar- za pravne osobe,
3. Presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
4. Original račun nabavljene sadnice ili obavljene usluge ne stariji od 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva,
5. Potvrda da korisnik nema nepodmirenih obveza prema Gradu Iloku, (moguće ishoditi u uredu br. 27, Upravnog odjela za financije i komunalno gospodarstvo Grada Iloka),
6. Izjava da podnositelj zahtjeva nije za istu svrhu primio potporu iz drugih izvora, (Preuzmi Izjave: Izjave 1 i 2)
7. Izjavu o dodijeljenim potporama tijekom tri fiskalne godine (Preuzmi Izjave: Izjave 1 i 2)
8. Presliku žiro računa s IBAN-om,
9. Druge dokumente propisane Javnim pozivom za određenu mjeru potpore.

Zahtjevi se dostavljaju poštom ili osobno u zatvorenim omotnicama, na adresu:

Grad Ilok
Trg Nikole Iločkog 13
32236 Ilok
s naznakom
„Zahtjev za dodjelu potpore u poljoprivredi – ____________
(na crtu napisati na koju se mjeru zahtjev odnosi“,
– ne otvaraj-

Članak 4.

Potpore po ovom javnom pozivu dodjeljuju se sukladno kriterijima u sklopu Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2017.-2018. godine(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 08/17).

Članak 5.

Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za pojedinu mjeru, ukoliko je za istu primio potporu iz drugih izvora.
Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR tijekom razdoblje od tri fiskalne godine, te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu potpore.
Slijedom prethodnog stavka, podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za koju je podnio zahtjev ukoliko ukupne potpore dodijeljene podnositelju zahtjeva tijekom razdoblja od tri fiskalne godine prelaze iznos utvrđen člankom 3. Uredbe de minimis, bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je potpora dodijeljena

Članak 6.

Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti u poljoprivredi u 2017. godini donosi gradonačelnica Grada Iloka na prijedlogPovjerenstva za odabir najpovoljnijeg podnositelja potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka.
Povjerenstvo za odabir najpovoljnijeg podnositelja potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka,sastavlja zapisnik o pregledu i ocjeni podnesenih zahtjeva, temeljem kojeg gradonačelnica donosi Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti u poljoprivredi u 2017. godini.
Grad Ilok je dužan korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.

Članak 7.

Korisnik potpore dužan je u svakom trenutku omogućiti predstavnicima Grada Iloka nadzor i uvid u cilju provjere istinitosti dostavljene dokumentacije.

Članak 8.

Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a, troškovi PDV-a nisu prihvatljivi trošak za odobravanje potpore.

Članak 9.

Grad Ilok zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva, te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.