Odluka o usvajanju financijskog izvješća Ilok Ton d.o.o. Ilok za 2016. godinu

Na temelju članka 28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 7. sjednici, održanoj 28. prosinca 2017. godine, donosi

 

 

ODLUKU

o usvajanju financijskog izvješća Ilok Ton d.o.o. Ilok za 2016. godinu

 

 

Članak 1.

 

Usvaja se financijsko izvješće Ilok Ton d.o.o. Ilok za poslovnu godinu 2016. sa 31.12.2016. godine kada su ostvareni:

– ukupni prihodi: 310.512 kn

– ukupni rashodi: 294.255 kn

– dobit: 16.257 kn.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko – srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori