Dodjela potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2018. godini

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), te članka 3. i članka 5.  Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2017.-2018. godine (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 08/17), gradonačelnica Grada Iloka objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2018. godini, temeljem Uredbe de minimis u sklopu  Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2017.-2018. godine

 

 

Članak 1.

 

            Grad Ilok će u 2018. godini odobravati potpore  male vrijednosti za slijedeće aktivnosti:

 

Mjera 1: PROGRAM ZA UMJETNO OSJEMENJIVANJE STOKE (krava, junica, krmača, nazimica), na području Grada Iloka

Mjera 2: STOČARSKA PROIZVODNJA, kupnja ženskih i muških rasplodnih grla za povećanje matičnog stada na području Grada Iloka

Mjera 3: EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA, polaganje ispita za rukovanje pesticidima u poljoprivrednoj proizvodnji na području Grada Iloka  

Mjera 4: UZORKOVANJE TLA na području Grada Iloka

Mjera 5: EKOLOšKA PROIZVODNJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA na području Grada Iloka

Mjera 6: NABAVA LOZNIH CIJEPOVA, NOVIH VRSTA SADNICA TE DUGOGODIšNJIH NASADA na području Grada Iloka

 

Korisnici mogu biti poljoprivredna gospodarstva ( OPG, obrti, trgovačka društva, zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Grada Iloka.

Na Javni poziv se ne mogu javiti podnositelji u stečaju, postupku likvidacije,(zatvaranja) i oni koji imaju nepodmirene obveze prema Gradu Iloku.

 

Članak 2.

 

Ukupni proračunski trošak Grada Iloka po ovom Programu je 100.000,00 kn, a po godinama 2017. i 2018. godini iznosi 50.000,00 kn.

Iznosi za pojedinu mjeru su:

 

 1. Mjera 1 – 10.000,00 kn (članak 3. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2017.-2018. godine)
 2. Mjera 2 – 10.000,00 kn (članak 3. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2017.-2018. godine)
 3. Mjera 3 – 5.000,00 kn (članak 3. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2017.-2018. godine)
 4. Mjera 4 – 5.000,00 kn (članak 3. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2017.-2018. godine)
 5. Mjera 5 – 10.000,00 kn (članak 3. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2017.-2018. godine)
 6. Mjera 6 – 10.000,00 kn (članak 3. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2017.-2018. godine)

 

Potpore se dodjeljuju u skladu s raspoloživim sredstvima do iskorištenja istih.

 

Članak 3.

 

Pozivaju se poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Grada Iloka da podnesu zahtjeve za dodjelu potpore iz članka 1. ovog Javnog poziva.

 

Zahtjevi, koji su sastavni dio ovog Javnog poziva, podnose se na obrascima:

 

– obrazac PM-1; Zahtjev za PROGRAM ZA UMJETNO OSJEMENJIVANJE STOKE (krava, junica, krmača, nazimica), na području Grada Iloka 

– obrazac PM-2; Zahtjev za program STOČARSKA PROIZVODNJA, kupnja ženskih i muških rasplodnih grla za povećanje matičnog stada na području Grada Iloka

– obrazac PM-3; Zahtjev za program EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA, polaganje ispita za rukovanje pesticidima u poljoprivrednoj proizvodnji na području Grada Iloka      

– obrazac PM-4; Zahtjev za program UZORKOVANJE TLA na području Grada Iloka

– obrazac PM-5; Zahtjev za program EKOLOšKA PROIZVODNJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA na području Grada Iloka

– obrazac PM-6; Zahtjev za program NABAVA LOZNIH CIJEPOVA, NOVIH VRSTA SADNICA TE DUGOGODIšNJIH NASADA na području Grada Iloka

 

Obrasce zahtjeva može se dobiti u Gradu Iloku, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok ili na poveznici: Obrasci

 

Korisnici potpora uz obrazac zahtjeva prilažu slijedeću dokumentaciju: 

 1. Preslika osobne iskaznice- za fizičke osobe,
 2. Preslika rješenja o Upisu u sudski registar- za pravne osobe,
 3. Presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 4. Original račun nabavljene sadnice ili obavljene usluge ne stariji od 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva,
 5. Potvrda da korisnik nema nepodmirenih obveza prema Gradu Iloku, (moguće ishoditi u uredu br. 27, Upravnog odjela za financije i komunalno gospodarstvo Grada Iloka),
 6. Izjava da podnositelj zahtjeva nije za istu svrhu primio potporu iz drugih izvora,
 7. Izjavu o dodijeljenim potporama tijekom tri fiskalne godine
 8. Presliku žiro računa s IBAN-om,
 9. Druge dokumente propisane Javnim pozivom za određenu mjeru potpore.

 

 

Zahtjevi se dostavljaju poštom ili osobno u zatvorenim omotnicama, na adresu:

 

Grad Ilok

Trg Nikole Iločkog 13

32236 Ilok

     s naznakom

„Zahtjev za dodjelu potpore u poljoprivredi –  ____________

(napisati na crtu na  koju se mjeru zahtjev odnosi“,

– ne otvaraj-

 

 

Članak 4.

 

Potpore po ovom javnom pozivu dodjeljuju se sukladno kriterijima u sklopu  Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2017.-2018. godine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 08/17).

 

Članak 5.

 

Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za pojedinu mjeru, ukoliko je za istu primio potporu iz drugih izvora.

            Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR tijekom razdoblje od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu potpore.

            Slijedom prethodnog stavka, podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za koju je podnio zahtjev ukoliko ukupne potpore dodijeljene podnositelju zahtjeva tijekom razdoblja od tri fiskalne godine prelaze iznos utvrđen člankom 3. Uredbe de minimis, bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je potpora dodijeljena

 

Članak 6.

 

            Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti u poljoprivredi u 2018. godini donosi gradonačelnica Grada Iloka na prijedlog Povjerenstva za odabir najpovoljnijeg podnositelja potpora male vrijednosti u poljoprivredi  na području Grada Iloka.

Povjerenstvo za odabir najpovoljnijeg podnositelja potpora male vrijednosti u poljoprivredi  na području Grada Iloka, sastavlja zapisnik o pregledu i ocjeni podnesenih zahtjeva, temeljem kojeg gradonačelnica donosi Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti u poljoprivredi u 2018. godini.

            Grad Ilok  je dužan korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena  potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.

 

Članak 7.

 

Korisnik potpore dužan je u svakom trenutku omogućiti predstavnicima Grada Iloka nadzor i uvid u cilju provjere istinitosti dostavljene dokumentacije.

 

Članak 8.

 

            Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a, troškovi PDV-a nisu prihvatljivi trošak za odobravanje potpore.

 

Članak 9.

 

Grad Ilok zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva, te pri tome  ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.