Odluka o medicinskim uslugama specijaliste – oftalmologa

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradonačelnica Grada Iloka donosi

 

 

O D L U K U

o medicinskim uslugama specijaliste – oftalmologa

 

Članak 1.

 

Grad Ilok će zaključiti ugovor sa dr.med. Areta Suvaljko, spec. oftalmolog, o obavljanju medicinskih usluga u Optici Ilok, za 2018. godinu.

 

Članak 2.

 

Za svaku izvršenu obvezu (po jednom dolasku) prema ovom Ugovoru Grad Ilok će Izvršitelju isplatiti novčanu naknadu u iznosu od 750,00 kn (sedamstopedesetkuna) neto na njegov žiro račun.

 

Članak 3.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori