Odluka o provođenju programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikrooganizama štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradonačelnica Grada Iloka donosi:

 

ODLUKU

 

o provođenju programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikrooganizama štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti na području Grada Iloka za 2018.godinu.

 

Članak 1.

Na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije usvaja se  program mjera i provedbeni plan suzbijanja patogenih mikrooganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti na području Grada Iloka za 2018.godinu.

Program će se financirati iz proračuna Grad Iloka za 2018. godinu u iznosu od 170.000,00 kn.

 

Članak 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori