Plan prijma u službu za 2018. godinu

Na temelju članaka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08. i 61/11) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), Gradonačelnica Grada Iloka donosi

 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU ZA 2018. GODINU

 

Članak 1.

Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo i Upravni odjel za pravne i opće poslove Grada Iloka (dalje: upravna tijela) tijekom 2018. godine.

 

Članak 2.

            Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Planu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

Članak 3.

            Ovim Planom utvrđuje se:

  • stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima,
  • potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme,
  • potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke,
  • popunjenost radnih mjesta u upravnim tijelima pripadnicima nacionalnih manjina
  • potreban broj pripadnika nacionalnih manjina.

 

Članak 4.

U upravnim tijelima Grada Iloka sistematizirano je ukupno 18 radnih mjesta, a zaposleno je 11 službenika i 1 namještenik na neodređeno vrijeme te 1 namještenik na određeno vrijeme.

 

Članak 5.

            U 2018. godini planira se prijam 1 službenika na nepopunjeno radno mjesto referent-poljoprivredni redar u upravna tijela Grada Iloka

Ne planira se prijam vježbenika.

 

Članak 6.

Sukladno zastupljenosti u stanovništvu Grada Iloka, nije osigurana zastupljenost slovačke nacionalne manjine, te se planira zapošljavanje 1 osobe.

 

 

Članak 7.

Slobodna radna mjesta službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Iloka popunjavaju se na temelju ovog Plana putem javnog natječaja, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Iloka i sredstvima osiguranim Proračunom Grada Iloka za 2018. god.

 

Članak 8.

            Ovaj Plan prijma u službu će se objaviti u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2018. godine.

Bookmark the permalink.

Odgovori