Odluka o odabiru kandidatkinja u projektu Zaželi – Grad Ilok

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-27, od 30. listopada 2017. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0009, KLASA: 910-04/17-07/35, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-1, od 01. prosinca 2017. godine, članka 12. Zakona o radu („Narodne novine“ 93/14 i 127/17), nakon provedenog Oglasa  za prijam u radni odnos objavljenog na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internet stranici Grada Iloka donosi se sljedeća:

 

ODLUKA

o odabiru kandidata

 

Članak 1.

 

Temeljem Oglasa za prijam u radni odnos (Klasa: 100-01/17-01/05, Urbroj: 2196/02-18-) objavljenog 02. veljače 2018. godine, za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme (24 mjeseca) za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ZAŽELI- GRAD ILOK“ – radnica za potporu i podršku osobama starije životne dobi u nepovoljnom položaju, zaprimili smo sveukupno 97 prijava. Od toga 2 prijave nisu sadržavale sve podatke i priloge navedene u oglasu. Nakon sjednice Povjerenstva za prijem u radni odnos za potrebe projekta „ZAŽELI-GRAD ILOK“, izabrane su sljedeće kandidatkinje:

 

 

Rb. Prezime i ime Mjesto OIB:
1 Bošnjak Mira Mohovo 44874952522
2 Grujić Mira Ilok 82233166094
3 Zajac Vjerka Ilok 13878189077
4 Rajnović Marijana Ilok 99815942152
5 Smojver Nada Bapska 43360428921
6 Velko Ružica Ilok 6868810711
7 Ripić Jagotka šarengrad 77914926839
8 Krošlak Marica Ilok 97575008890
9 Rendulić Mara Mohovo 36545513479
10 Nježić Miluška Ilok 75674172666
11 Marić Vesna Ilok 33842807599
12 Sirovica Jelka Bapska 1553835038
13 Balaž Anica Ilok 72581484618
14 Janić Margareta Bapska 61906393854
15 Čuljak Nada Ilok 13962334415
16 Marušić Nada Ilok 9634150622
17 Mahnjec Miluška Ilok 7202470610
18 KnapčÂek Anka Ilok 83464270665
19 Divljaković Kata Bapska 77537845041
20 Đurković Dragica Bapska 25199857320
21 Dufek Jasna Ilok 46216331596
22 Čermak Božena Ilok 75643161235
23 Suknović Milka Bapska 4581328976
24 Božinović Ana Bapska 71158819185
25 Rukavina Marijana Bapska 80101513359
26 Lovas Ana Ilok 26522353121
27 Kuzman Zdenka Ilok 5653679088
28 Papak Milica Ilok 48875621389
29 Lukić Anđa šarengrad 44869993785
30 Krnač Vera Ilok 76370923693
31 Paponja Kialosoa    Marie Olga Ilok 48332615983
32 Đetka Ljilja Ilok 86345189870
33 šekuljica Mirjana Ilok 67258027919
34 Sabo Snježana Ilok 96133152322
35 Maslovara Vidosava Mohovo 90973189971
36 Rudić Zdenka Ilok 25633428017
37 Bedić Erika Ilok 88592473973
38 šaravanja Marinka Ilok 25585950255
39 Lamoš Katarina Ilok 15062702225
40 Kljaić Dragica Ilok 76034140732

 

 

Članak 2.

 

Kandidatkinje su odabrane na temelju kriterija iz Oglasa za prijam u radni odnos koji su unaprijed određeni Uputama za prijavitelje “ZAŽELI – Program zapošljavanja žena“ UP.02.1.1.05., te se vodilo računa da bude zastupljenost žena iz svakog od navedenih kriterija, s naglaskom na žene starije od 50 godina. Nisu zadovoljeni samo oni kriteriji za koje nismo imali prijavu.

– nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a  (s naglaskom na starije od 50 godina), žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

– nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

 

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se dostaviti svim kandidatkinjama prijavljenim na Oglas za prijam u radni odnos te objaviti na Oglasnoj ploči i Internet stranici Grada Iloka.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.