Plan korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta i zakupa za ribnjake na području Grada Iloka za 2018. godinu

Na temelju članka 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18), članka 3. stavak 2. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije za ribnjake ( NN br. 45/09) i članka 28. Statuta Grada Iloka ( Službeni vjesnik vukovarsko-srijemske županije br. 11/13 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 9. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine donijelo je   P L A Nkorištenja sredstava ostvarenih od prodaje… Nastavite čitati…

Odluka o usvajanju izvješća o radu Gradonačelnice Grada Iloka za razdoblje od 01. srpnja – 31. prosinca 2017.

Na temelju članka 28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18) Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 9. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine donosi   ODLUKUo usvajanju izvješća o radu Gradonačelnice Grada Ilokaza razdoblje od 01. srpnja – 31. prosinca 2017.   Članak 1. Usvaja se izvješće o radu Gradonačelnice Grada Iloka za razdoblje od 01.07. – 31.12.2017. godine. Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom… Nastavite čitati…

Odluka o donošenju plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za razdoblje 2017. – 2022. godine

Na temelju članka 21. stavak 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13 i 73/17), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17) i članka 28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 9. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine, donijelo je ODLUKUO DONOšENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA ILOKA ZARAZDOBLJE 2017. –… Nastavite čitati…

Izvršenje programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017.godini

Gradsko vijeće Grada Iloka utvrđuje Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017.godini. Program propisuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima , iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja. Ovim programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području grada Iloka za slijedeće komunalne djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće ( čišćenje javnih površina), održavanje nerazvrstanih cesta, javna rasvjeta, održavanje groblja i građevina na groblju, održavanje poljskih putova. Sredstva za redovno financiranje javnih potreba… Nastavite čitati…

Izvršenje programa Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Iloka u 2017.godini

Ovim Programom se na području Grada Iloka planira jednogodišnje razdoblje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz čl. 30. stavak 1. zakona. Program obavezno sadrži: opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, te za nabavku opreme, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom financiranja djelatnosti. Na osnovi polazišta u planiranju razvoja i prostornog uređenja grada, te zadataka i mjera utvrđenih na području prometne i komunalne infrastrukture u prostoru grada Iloka, određuje se, u skladu s predvidivim… Nastavite čitati…

Odluka o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Grada Iloka na korištenje udrugama

Ovom Odlukom o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Grada Iloka dodjeljuju se organizacijama civilnog društva odnosno udrugama s područja Grada Iloka, poslovni prostori u vlasništvu Grada Iloka koji se daju u zakup radi provođenja njihovih programa, projekata i aktivnosti.

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 27. ožujka (utorak) 2018. god. u 18,00 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13. • Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu DNEVNI RED: 1. Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje 1.7.-31.12.2017. god. Izvjestitelj: Marina Budimir 2. Donošenje: a) Odluke o prodaji plinske mreže u vlasništvu Grada Iloka b) Odluke o utvrđivanju početne cijene za prodaju plinske mreže u vlasništvu Grada Iloka Izvjestitelj: Tatjana Faletar… Nastavite čitati…

Destinaciji Vukovar – Vučedol – Ilok u Bruxellesu uručena EDEN nagrada

Izvor TZ Ilok: Ilok je samostalno već bio finalist Eden izbora i to još 2010. godine kada je Ured TZ Ilok proveo cijeli proces kandidature te se ušlo u top 5. Već tada smo u svojstvu finalista stekli razne promotivne prednosti ali i obveze, te se pridružili mrezi europskih destinacija izvrsnosti u razvoju održivog turizma. Stoga smo sada zapravo po dva temelja dodatno učvrstili svoj status, buduću korist i valorizaciju, kao finalisti 2010.g. te kao… Nastavite čitati…

Javna tribina, promocija projekta “Zaželi – Grad Ilok” program zapošljavanja žena

Osnovne informacije: Projekt: “Zaželi – Grad Ilok” program zapošljavanja žena – UP.02.1.1.05.0009 Broj zaposlenih žena: 40 Broj krajnjih korisnika: 160 Fond: Europski Socijalni Fond Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020. Nadležna tijela: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb Područje: Zapošljavanje Prijavitelj: Grad Ilok Visina sredstava: 5.594.500,00 kn (100% financirano iz Europskog socijalnog fonda)

Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća

Cjelokupan sadržaj radionice koja je održana u dva termina – 23. i 26. 2. 2018. godine dostupan je Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta: https://www.youtube.com/channel/UC3DachdOxv2vos5qHXp6SQQ.   Kako bi se potencijalnim prijaviteljima omogućilo lakše snalaženje kroz sadržaj informativne radionice, isti je podijeljen na sljedeće module:  Uvod + Prezentacija UzP + Provedba Uvjeti korištenja sustava eFondovi Ispunjavanje Prijavnog obrasca Investicijska studija Horizontalna pitanja Pitanja i odgovori (oba dana)