Plan korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta i zakupa za ribnjake na području Grada Iloka za 2018. godinu

Na temelju članka 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18), članka 3. stavak 2. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije za ribnjake ( NN br. 45/09) i članka 28. Statuta Grada Iloka ( Službeni vjesnik vukovarsko-srijemske županije br. 11/13… Nastavite čitati…

Odluka o usvajanju izvješća o radu Gradonačelnice Grada Iloka za razdoblje od 01. srpnja – 31. prosinca 2017.

Na temelju članka 28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18) Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 9. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine donosi   ODLUKUo usvajanju izvješća o radu Gradonačelnice Grada Ilokaza razdoblje od 01. srpnja – 31. prosinca 2017.   Članak 1. Usvaja se izvješće o… Nastavite čitati…

Odluka o donošenju plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za razdoblje 2017. – 2022. godine

Na temelju članka 21. stavak 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13 i 73/17), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17) i članka 28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13… Nastavite čitati…

Izvršenje programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017.godini

Gradsko vijeće Grada Iloka utvrđuje Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017.godini. Program propisuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima , iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja. Ovim programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području grada Iloka za slijedeće komunalne djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje… Nastavite čitati…

Izvršenje programa Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Iloka u 2017.godini

Ovim Programom se na području Grada Iloka planira jednogodišnje razdoblje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz čl. 30. stavak 1. zakona. Program obavezno sadrži: opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, te za nabavku opreme, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom financiranja djelatnosti. Na osnovi polazišta u… Nastavite čitati…

Odluka o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Grada Iloka na korištenje udrugama

Ovom Odlukom o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Grada Iloka dodjeljuju se organizacijama civilnog društva odnosno udrugama s područja Grada Iloka, poslovni prostori u vlasništvu Grada Iloka koji se daju u zakup radi provođenja njihovih programa, projekata i aktivnosti.

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 27. ožujka (utorak) 2018. god. u 18,00 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13. • Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu DNEVNI RED: 1. Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje 1.7.-31.12.2017. god. Izvjestitelj: Marina Budimir 2. Donošenje: a) Odluke… Nastavite čitati…

Destinaciji Vukovar – Vučedol – Ilok u Bruxellesu uručena EDEN nagrada

Izvor TZ Ilok: Ilok je samostalno već bio finalist Eden izbora i to još 2010. godine kada je Ured TZ Ilok proveo cijeli proces kandidature te se ušlo u top 5. Već tada smo u svojstvu finalista stekli razne promotivne prednosti ali i obveze, te se pridružili mrezi europskih destinacija… Nastavite čitati…

Javna tribina, promocija projekta “Zaželi – Grad Ilok” program zapošljavanja žena

Osnovne informacije: Projekt: “Zaželi – Grad Ilok” program zapošljavanja žena – UP.02.1.1.05.0009 Broj zaposlenih žena: 40 Broj krajnjih korisnika: 160 Fond: Europski Socijalni Fond Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020. Nadležna tijela: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb Područje: Zapošljavanje Prijavitelj: Grad Ilok Visina sredstava: 5.594.500,00 kn (100% financirano… Nastavite čitati…

Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća

Cjelokupan sadržaj radionice koja je održana u dva termina – 23. i 26. 2. 2018. godine dostupan je Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta: https://www.youtube.com/channel/UC3DachdOxv2vos5qHXp6SQQ.   Kako bi se potencijalnim prijaviteljima omogućilo lakše snalaženje kroz sadržaj informativne radionice, isti je podijeljen na sljedeće module:  Uvod + Prezentacija UzP +… Nastavite čitati…