Plan korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta i zakupa za ribnjake na području Grada Iloka za 2018. godinu

Na temelju članka 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18), članka 3. stavak 2. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije za ribnjake ( NN br. 45/09) i članka 28. Statuta Grada Iloka ( Službeni vjesnik vukovarsko-srijemske županije br. 11/13 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 9. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine donijelo je   P L A Nkorištenja sredstava ostvarenih od prodaje… Nastavite čitati…

Odluka o usvajanju izvješća o radu Gradonačelnice Grada Iloka za razdoblje od 01. srpnja – 31. prosinca 2017.

Na temelju članka 28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18) Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 9. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine donosi   ODLUKUo usvajanju izvješća o radu Gradonačelnice Grada Ilokaza razdoblje od 01. srpnja – 31. prosinca 2017.   Članak 1. Usvaja se izvješće o radu Gradonačelnice Grada Iloka za razdoblje od 01.07. – 31.12.2017. godine. Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom… Nastavite čitati…

Odluka o donošenju plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za razdoblje 2017. – 2022. godine

Na temelju članka 21. stavak 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13 i 73/17), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17) i članka 28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 9. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine, donijelo je ODLUKUO DONOšENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA ILOKA ZARAZDOBLJE 2017. –… Nastavite čitati…

Izvršenje programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017.godini

Gradsko vijeće Grada Iloka utvrđuje Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017.godini. Program propisuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima , iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja. Ovim programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području grada Iloka za slijedeće komunalne djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće ( čišćenje javnih površina), održavanje nerazvrstanih cesta, javna rasvjeta, održavanje groblja i građevina na groblju, održavanje poljskih putova. Sredstva za redovno financiranje javnih potreba… Nastavite čitati…

Izvršenje programa Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Iloka u 2017.godini

Ovim Programom se na području Grada Iloka planira jednogodišnje razdoblje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz čl. 30. stavak 1. zakona. Program obavezno sadrži: opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, te za nabavku opreme, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom financiranja djelatnosti. Na osnovi polazišta u planiranju razvoja i prostornog uređenja grada, te zadataka i mjera utvrđenih na području prometne i komunalne infrastrukture u prostoru grada Iloka, određuje se, u skladu s predvidivim… Nastavite čitati…