Odluka o donošenju plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za razdoblje 2017. – 2022. godine

Na temelju članka 21. stavak 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13 i 73/17), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17) i članka 28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 9. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
O DONOšENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA ILOKA ZA
RAZDOBLJE 2017. – 2022. Godine

 

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Iloka donosi Plan gospodarenja otpadom Grada Iloka za razdoblje 2017. – 2022. godine.

Članak 2.

Plan gospodarenja otpadom Grada Iloka izradila je tvrtka: IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. za projektiranje OIB 55474899192; Zagreb, Voćarska cesta 68. Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Vukovarsko –srijemske županije izdala je pozitivo mišljenje KLASA: 351-03/18-02/6, URBROJ: 2196/1-14-01-18-2 od 26. siječnja 2018. godine o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, kao i prethodnu suglasnost na prijedlog Plana KLASA: 351-01/18-03/6, URBROJ: 2196/1-14-01-18-2 od 12. veljače 2018. godine.

Javni uvid u nacrt Plana održan je u periodu od 8. prosinca 2017. godine do 9. siječnja 2018. godine, sve u skladu s člankom 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Članak 3.

Plan gospodarenja otpadom Grada Iloka za razdoblje 2017.-2022. godine sastavni je dio ove Odluke i objavit će se na službenim internetskim stranicama Grada Iloka (www.ilok.hr).

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarskosrijemske županije

Bookmark the permalink.

Odgovori