Odluka o usvajanju izvješća o radu Gradonačelnice Grada Iloka za razdoblje od 01. srpnja – 31. prosinca 2017.

Na temelju članka 28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18) Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 9. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine donosi

 

ODLUKU
o usvajanju izvješća o radu Gradonačelnice Grada Iloka
za razdoblje od 01. srpnja – 31. prosinca 2017.

 

Članak 1.

Usvaja se izvješće o radu Gradonačelnice Grada Iloka za razdoblje od 01.07. – 31.12.2017. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori