Natječaj – izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Crvenkapica Ilok

UVJETI:

Za ravnatelja Dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na 4 godine.

Ista osoba može biti ponovno imenovana.Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. Životopis (vlastoručno potpisan)
  2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
  4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz iz kojeg je vidljivo da nema obavezu polaganja stručnog ispita, sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN. 133/97. i 4/98.)
  5. Uvjerenje o nekažnjavanju, te da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci.
  6. Uvjerenje o nekažnjavanju u prekršajnom postupku ne starije od 6 mjeseci.
  7. Uvjerenje/Potvrdu Centra za socijalnu skrb o ne izricanju mjere za zaštitu dobrobiti djeteta.
  8. Elektronski ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Tražena dokumentacija mora biti priložena u izvorniku ili preslici.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić „Crvenkapica“ Ilok, Trg sv. Ivana Kapistrana 2.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Nakon pristiglih prijava sa svakim od kandidata koji ispunjavaju propisane uvjete članovi Upravnog vijeća obaviti će razgovor.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.