Odluka o izmjeni Odluke o novčanoj pomoći za novorođenče

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) Gradonačelnica Grada Iloka donosi   ODLUKU o izmjeni Odluke o novčanoj pomoći za novorođenče   Članak 1. U članku 1. Odluke o novčanoj pomoći za novorođenče (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 25/14, 8/17) briše se stavak 4. koji glasi: „Iznimno od stavka 1., Grad Ilok dodijelit će novčanu pomoć za svako novorođeno dijete koje, kao i jedan od roditelja, ima prebivalište, ali nema… Nastavite čitati…