Odluka o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka

Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, („Narodne novine” broj 82/15), članka 6. i 8. Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite („Narodne novine” broj 37/16) i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13), Gradonačelnica dana 29. lipnja 2017. godine donosi

 

ODLUKU

o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka

 

Članak 1.

Imenuje se JOSIP KOVAČ, mag. oec., zamjenik Gradonačelnice, za Načelnika Stožera civilne zaštite Grada Iloka.

 

Članak 2.

Imenuje se IVAN KLASANOVIĆ, zamjenikom načelnika Stožera civilne zaštite Grada Iloka.

 

Članak 3.

Za članove Stožera civilne zaštite Grada Iloka imenuju se: 

 1. Dušan Suzić, Predstavnik Područnog ureda ZiS Vukovar, član
 2. Ivica Bošnjak, Zapovjednik JVP Ilok, član
 3. Ivan Groznica, Predstavnik nadležne policijske postaje – PP Ilok, član
 4. Goran Cvijović, Predstavnik Doma zdravlja Vukovar, član
 5. Ivica Prskalo, GDCK Ilok, za člana
 6. Đurđica Tilović, Grad Ilok za člana
 7. Vilim Čuljak, Komunalije d.o.o. Ilok i Kom-Ilok d.o.o. Ilok za člana
 8. Milko Zaborsky, Iločki podrumi d.d. za člana
 9. Siniša Zajac, Predstavnik Metal-Zec d.o.o., za člana
 10. Želimir Tončević, Predsjednik šRD „Kečiga“ šarengrad, Bapska, Mohovo, za člana
 11. Vjekoslav Prskalo, Predsjednik šRU „šaran“ Ilok za člana
 12. Dejan Bođanac, Dopredsjednik šRU „Karas“ Ilok za člana
 13. Tomislav Vidaković, Predsjednik LU „Srndać“ Ilok za člana

 

Članak 4.

Ovom se Odlukom imenuje Stožer civilne zaštite Grada Iloka (dalje: Stožer) kao stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

 

Članak 5.

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 6.

Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže Načelnik Stožera, odnosno osoba koju Načelnik Stožera ovlasti. Članovi Stožera pozivaju se, u pravilu, putem nadležnog Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Vukovar ili na način utvrđen Planom pozivanja Stožera civilne zaštite Grada Iloka.

Članak 7.

Način rada stožera civilne zaštite uređuje se Poslovnikom koji donosi Načelnik Stožera civilne zaštite Grada Iloka.

 

Članak 8.

Sredstva za rad Stožera osiguravaju se u proračunu Grada Iloka. Administrativno-tehničke poslove za Stožer obavlja Upravni odjel za pravne i opće poslove Grada Iloka.

 

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o imenovanju stožera civilne zaštite Grada Iloka, KLASA: 810-01/16-01/02, URBROJ: 2196/02-01-16-41 od 20. lipnja 2016. godine.

 

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori