Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Ilok

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), gradonačelnica Grada Iloka donosi                         RJEšENJE o razrješenju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Ilok   Članak 1. Razrješuju se dužnosti članovi… Nastavite čitati…