Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Ilok

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), gradonačelnica Grada Iloka donosi

                       

RJEšENJE

o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Ilok

 

Članak 1.

Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Ilok, u kojem predstavljaju Grad Ilok, imenuju se:

  1. ANITA KRALJEVIĆ, A. Cesarca 55, Ilok, OIB: 78310097090
  2. ANICA LJUBIĆ, I. Gundulića 42, Ilok, OIB: 45982076006
  3. MARINA MARKO, Dr. Franje Tuđmana 41, Ilok, OIB: 49567867971

 

Članak 2.

            Članovi Upravnog vijeća imenuju se na mandat od četiri godine odnosno do razrješenja.

 

Članak 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

 

OBRAZLOŽENJE

Nakon provedenih redovnih lokalnih izbora i stupanjem na dužnost gradonačelnice Marine Budimir, dr. med., bilo je potrebno izmjeniti dosadašnje predstavnike Grada Iloka u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Ilok.

Sukladno navedenom, riješeno je kao u dispozitivu.

Bookmark the permalink.

Odgovori