Rješenje o razrješenju članova Muzejskog vijeća

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) Gradonačelnica Grada Iloka donosi

 

 

RJEšENJE

o razrješenju članova Muzejskog vijeća Muzeja grada Iloka

 

 

Članak 1.

Razrješuju se dužnosti članovi Muzejskog vijeća Muzeja grada Iloka, u kojem su predstavljali Grad Ilok:

  1. Mirta Rac Papak
  2. Željko Žeravica
  3. Jasminka Dragun.

 

Članak 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori