Rješenje o imenovanju članova Muzejskog vijeća Muzeja grada Ilok

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) Gradonačelnica Grada Iloka donosi     RJEšENJE o imenovanju članova Muzejskog vijeća Muzeja grada Iloka   Članak 1. Za članove Muzejskog vijeća Muzeja grada Iloka, u kojem su predstavljaju Grad Ilok, imenuju se: MARINA… Nastavite čitati…