Odluka o dodjeli sredstava programima Mjesnih odbora iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu

Na temelju Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa Mjesnih odbora Grada Iloka KLASA: 402-01/18- 01/04 URBROJ: 2196/02-01-18-01 od 22. svibnja 2018. godine i Javnog poziva za financiranje programa Mjesnih odbora iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu KLASA: 402-01/18- 01/04 URBROJ: 2196/02-01-18-02 od 22. svibnja 2018. godine, a na prijedlog Povjerenstva za procjenu pristiglih prijava, Gradonačelnica Grada Iloka donosi    Odlukuo dodjeli sredstava programima Mjesnih… Nastavite čitati…