Odluka o dodjeli sredstava programima Mjesnih odbora iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu

Na temelju Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa Mjesnih odbora Grada Iloka KLASA: 402-01/18- 01/04 URBROJ: 2196/02-01-18-01 od 22. svibnja 2018. godine i Javnog poziva za financiranje programa Mjesnih odbora iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu KLASA: 402-01/18- 01/04 URBROJ: 2196/02-01-18-02 od 22. svibnja 2018. godine, a na prijedlog Povjerenstva za procjenu pristiglih prijava, Gradonačelnica Grada Iloka donosi 

 

Odluku
o dodjeli sredstava programima Mjesnih odbora Bapska, šarengrad i Mohovo iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu

 

Članak 1.

Pravo na sufinanciranje odnosno financiranje programa mjesnih odbora iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu ostvarili su mjesni odbori:

  1. Mjesni odbor Mohovo za program „Opremanje MO Mohovo sa stolovima, klupama i posuđem potrebnim za manifestacije“ – 8.000,00 kuna (ukupan traženi iznos 8.000,00 kn)
  2. Mjesni odbor šarengrad za program „Dani šarengrada – Petrovo“ – 15.000,00 kn (ukupan traženi iznos 15.000,00 kn)
  3. Mjesni odbor Bapska za program „10. Schmidtovi dani u Bapskoj“ – 22.000,00 kn (ukupan traženi iznos 23.500,00 kn).

 

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.